05/05/2009
EtacikAD Akta Adam myśli

Zakaz konkurencji w czasie pracy

Umowa Zakazu konkurencji w czasie pracy

 

UMOWA
O ZAKAZIE KONKURENCJI
W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ...... pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

 

.............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ........................................

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) .........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........

§ 1

Strony umowy oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu ......... (data zawarcia umowy o pracę) .........

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez Pracownika działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy.

§ 3

1. Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę w szczególności:1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, ma charakter konkurencyjny, jeżeli jej zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu przedsiębiorstwa Pracodawcy, określonym w dokumentach statutowych Pracodawcy.
3. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią działalność konkurencyjną, Pracodawca na wniosek Pracownika wydaje pisemną opinię w tym przedmiocie.

§ 4

1. W razie niewykonywania przez Pracownika obowiązków określonych w § 11 niniejszej umowy, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114 -122 kodeksu pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.

§ 5

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................
PRACODAWCA

..........................
PRACOWNIK

 


1 należy wpisać czynności, które stanowią działalność konkurencyjną, mogą to być np. - pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę; - występowanie w imieniu podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy w szczególności w charakterze agentów, pełnomocników lub prokurentów; - świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub na jakiejkolwiek innej podstawie (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; - pełnienie funkcji w organach podmiotów, w tym funkcji doradczych w podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy

 

Źródło WP.pl dział praca

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?