Regulamin strony

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej"www.mecepo.pl" należącej do"Męskiego Centrum Pomocy"

"Regulamin Strony internetowej"

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej "www.mecepo.pl", niniejszym wyraża zgodę na Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej w brzmieniu określonym poniżej.

 1. Świadczone usługi.
  Za pośrednictwem Strony internetowej zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z internetu (Komputer), dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, włączając w to dostęp do informacji (Informacje) znajdujących się na stronie.
  Właściciel jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich Informacji w każdym czasie.
  Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na podejmowanie prób korzystania ze Strony lub zapoznawania się z Informacjami, w momencie ich czytania, oraz wyraża zgodę na niniejszy Regulamin Strony internetowej zwany ("Regulaminem").
 2. Prawa Autorskie do Informacji;
  Zgodność z Prawem:

  1. Jakiekolwiek Informacje dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu Komputera są dostarczane użytkownikowi jedynie dla celów prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystywania.
   Każdy użytkownik może pobrać Informacje na swój Komputer lub wydrukować zawartość Strony dla osobistych celów lub zarchiwizować Informacje w formie elektronicznej na okres nie przekraczający 90 dni, pod warunkiem, że użytkownik wyraża zgodę na nieusuwanie lub zmianę informacji o prawach autorskich, w tym praw do kopiowania lub innych praw mających zastosowanie zawartych na stronie lub wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
   Każdy użytkownik wyraża zgodę na nie dokonywanie zmian, w tym zamienianie lub streszczanie Informacji bez zgody użytkownika lub osób przez nią upoważnionych.
  2. Informacje są własnością strony lub licencjodawców i podlegają ochronie zgodnie z właściwym, obowiązującym prawem, w szczegolności prawami autorskimi i ochroną właściwą dla ochrony znaków towarowych.
   Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu użytkownik nie jest uprawniony do ponownego przekazywania, wyświetlania, dystrybuowania, publikowania, rozpowszechniania, 2 modyfikowania bądź wykorzystywania w celach gospodarczych lub komercyjnych Informacji w jakikolwiek sposób (włączając w to formę elektroniczną, papierową lub przy użyciu innych nośnikow informacji) bez pisemnej zgody włąściciela lub osób przez nią upoważnionych.
   Użytkownik rownież niniejszym wyraża zgodę nie używać Informacji w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem i jest świadomy prawa żądania przez założyciela,własciciela strony, osoby przez nią upoważnione, Dostawcę, licencjodawcę lub inną uprawnioną osobę trzecią do przestrzegania jej praw odnośnie określonych Informacji.

  3. Właściciel lub osoby przez nią upoważnione nie świadczą usług doradczych za pośrednictwem Strony.
   Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji zamieszczonych na Stronie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom.
   Zarowno włąściciel, jak i osoby upoważnione przez właściciela strony "www.mecepo.pl" lub licencjodawcy nie są zobligowani do uaktualniania Informacji celem odniesienia się do okoliczności, które mogły pojawić się lub zaistnieć przed zamieszczeniem na Stronie Informacji.
   Każdy użytkownik niniejszym potwierdza,że Informacje nie mogą być i nie będą traktowane jako jakakolwiek wiążąca opinia,chyba że prawna lub podatkowa wyrażona przez osobę do tego uprawnioną.

  4. Każdy użytkownik Strony potwierdza,że w przypadku korzystania połączeń (linki) zamieszczonych na Stronie, pozwalających na dostęp do innych stron internetowych,adresów lub źrodeł informacji o jakich kolwiek podmiotach nie będących,związaną z włąścicielem portalu, powyższe strony lub adresy nie są kontrolowane przez stronę lub osoby przez nią upoważnione i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność,aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach,do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę.
   Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
   Właściciel portalu zapewnia dostęp do linkow w celu ułatwienia dostępu do nich użytkownikowi,jednakże nie jest odpowiedzialny za sprawdzenie oprogramowania tam wykorzystywanego jak rownież zamieszczonych tam informacji lub danych.
   Fakt zamieszczenia linku nie stanowi potwierdzenia przez stronę, adresu internetowego.
   Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyka związanych z używaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w internecie.

  5. Transmitowanie lub używanie któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Regulaminem,lub jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione.
   Dotyczy to w szczegolności naruszania praw autorskich, nieautoryzowanego kopiowania,naruszania znakow towarowych,tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałow do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym,które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące groźbę karalną, jak rownież materiałów,które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.
 3. Rękojmia i Ograniczenie Odpowiedzialności Dotyczącej Informacji.

  1. Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji nie jest gwarantowana.
   Właściciel portalu lub osoby upoważnione, jak i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie,pośrednie,rzeczywiste i przyszłe,nadzwyczajne i innego rodzaju,ktore użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o Informacje zamieszczone na Stronie bądź za ich pewność,dokładność,kompletność,adekwatność,a także za opoźnienia lub błędy w transmisji lub dostarczaniem jakichkolwiek Informacji.

  2. Użytkownik wyraża zgodę na to,że Właściciel portalu nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie Informacji, zarówno w sposób dotychczasowy lub w inny sposób.
   Użytkownik potwierdza,iż jest świadomy,że zarówno portal "www.mecepo.pl" lub osoby upoważnione lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody,które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Strony lub modyfikacją jakiejkolwiek Informacji.

  3. Właściciel portalu "www.mecepo.pl" i osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie dają gwarancji ani rękojmi ani nie czynią żadnych zapewnień,pośrednio ani bezpośrednio,jak rownież nie ponoszą odpowiedzialności w związku z przedstawieniem systemu i jego oddziaływaniem lub uszkodzeniem oprogramowania albo hardware w związku z korzystaniem ze Strony lub Informacji.

  4. Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, wąłściciel portalu "www.mecepo.pl" lub osoby przez nią upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek inne szkody lub uszkodzenia spowodowane transmisją przez Informacje, wirusy komputerowe lub inne programy lub aplikacje mogące wpłynąć na prawidłowość działania Komputera lub które mogłyby wpłynąć na zakres dostępu, zmodyfikować, usunąć, uszkodzić, deaktywować, zepsuć, unieruchomić lub w inny sposób przeszkodzić w jakikolwiek sposób w działaniu jakichkolwiek oprogramowań użytkownika,jego hardware,danych lub wykonywania prawa własności.

  5. Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, portal "www.mecepo.pl" lub osoby przez nią upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakość, bezpieczeństwo, dokładność lub dostosowanie jakichkolwiek informacji lub oprogramowania znalezionego lub pobranego przez użytkownika na jakiejkolwiek stronie lub adresie internetowych nie znajdujących się pod kontrolą.

  6. Włąściciel portalu "www.mecepo.pl" lub osoby przez nią upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody użytkownika,które wynikły w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem przez użytkownika z Informacji.
   Z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w obowiązującym prawie,portal "www.mecepo.pl" lub osoby upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody spowodowane z winy umyślnej albo nieumyślnej dostawcy usług lub osoby trzeciej, oraz w zakresie określonym w obowiązującym prawie, zarówno Strona lub osoby przez nią upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek następstwa szkod, zarowno bezpośrednie jak i pośrednie, rzeczywiste jak i utracone korzyści, jeżeli są one spowodowane przez podmioty, nad ktorymi właściciel strony lub inny z w/w podmiotów nie sprawuje kontroli, włączając w to rownież szkody spowodowane nieprawidłowością działania sprzętu mechanicznego lub elektronicznego, nieautoryzowanego dostępu, przerw w pracy, strajków, nieprawidłowości działania przewoźnikow bądź zakładow użyteczności publicznej, trudnych warunkow pogodowych lub innych przyczyn stanowiących siłę wyższą.
 4. Logo
  Wszelkie pokazywane na stronie internetowej logo stanowią własność strony. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tego znaku bez pisemnej zgody właściciela strony lub ewentualnych trzecich stron są zabronione.

 5. Właściwe Prawo
  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Utrata Mocy Obowiązującej Regulaminu
  Regulamin może utracić moc obowiązującą na mocy oświadczenia włąsciciela strony.
  Właściciel strony lub osoby go reprezentujące, może w każdym czasie zaprzestać przekazywania lub dokonywania zmian Informacji,bądź dostępności do nich użytkownika.

 7. Przeniesienie praw
  Odsprzedaż lub komercyjna redystrybucja Informacji jest zabroniona. Prawa i zobowiązania użytkownika określone Regulaminem nie mogą być przeniesione przez niego na osobę trzecią bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody.
  Właścieciel strony jest uprawniony do przekazania swoich praw i zobowiązań określonych Regulaminem innemu podmiotowi.

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka