27/04/2009
Bez z ciemyDziad i babaWybranka i Drogi Sercu Amor i Wenus

Partnerstwo w związku

W kulturze współczesnej funkcjonuje wiele wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, różnych modeli relacji między płciami, wspierających się na odmiennych wartościach.

 

PARTNERSTWO W ZWIĄZKU

 

W kulturze współczesnej funkcjonuje wiele wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, różnych modeli relacji między płciami, wspierających się na odmiennych wartościach.

 

W ciągu ostatnich kilku dekad w obszarze kultury zachodniej rozprzestrzenił się model związku partnerskiego, który łączy się z nową wizją mężczyzny (i kobiety).

 

Nowy paradygmat męskości akcentuje równość oraz partnerstwo płci, uznając te wartości za fundamentalne w  tworzeniu nowego ładu społecznego; pozwala mężczyźnie na eksponowanie zarówno cech męskich jak i kobiecych. Ta wizja męskości daje mężczyźnie szansę rozwinięcia pełni indywidualnego potencjału człowieka.522693_from_hell.jpg

 

Cechą związków partnerskich jest przyjazne współdziałanie, które pomaga tworzeniu głębokich więzi emocjonalnych między mężczyzną i kobietą, jak również pomiędzy mężczyzną i dziećmi. Pełny rozwój osobowości mężczyzny i wykorzystanie jego potencjału jako człowieka najlepiej przebiega w relacji partnerskiej. W takim związku kobieta ma te same prawa i obowiązki co mężczyzna. Szacunek okazywany przez mężczyznę swojej partnerce to jeden z istotnych elementów zdrowej relacji, wpływający pozytywnie na psychikę kobiety. Związki partnerskie charakteryzują się zrównoważonym podziałem prac domowych i uczestnictwem w opiece nad dziećmi obu partnerów. Nikła partycypacja mężczyzn w tych obowiązkach może rodzić niezadowolenie i frustrację kobiety. Wyznaczanie mężczyźnie roli żywiciela rodziny oraz ?zamykanie" kobiet w domu, nie jest rozwiązaniem dobrym ani dla mężczyzny, ani dla kobiety, a także dziecka. Wielu mężczyzn w naszym kraju, starając się realizować anachroniczne założenia leżące u podstaw tradycyjnego wzorca męskości, nie tylko traci zdrowie, ale i znacznie ogranicza swoje człowieczeństwo (w polskich warunkach utrzymanie rodziny na przyzwoitym poziomie z jednej pensji jest na ogół bardzo trudne).

Można też postawić pytanie o moralne kwalifikacje wzoru, który z mężczyzny czyni despotę i egoistę dbającego o swój prestiż, władzę i pieniądze, niewrażliwego na niesprawiedliwość i krzywdę innych.

 

Większe uczestnictwo mężczyzn w opiece i wychowaniu dzieci, mogłoby pomóc w  przełamaniu stereotypu mężczyzny jako nieobecnego w domu żywiciela rodziny oraz dać wiele satysfakcji ojcu z tytułu nawiązywania głębokich więzi emocjonalnych z dzieckiem.

 

Dziś ojcowie są słabo przygotowani do pełnienia roli wychowawcy i opiekuna dziecka, gdyż wielu z nich było wychowywanych głównie przez matki. Należy więc dołożyć starań, by ojcowie bardziej angażowali się w rozwijanie relacji ze swoimi dziećmi, by przekazywali pozytywny wzorzec męskości.

1086695_day_in_the_park.jpg

Partnerstwo daje mężczyźnie i kobiecie możliwość wyboru własnej drogi życiowej, niezależnie od stereotypów płci, presji ideologicznej czy przymusu prawnego. Warto zauważyć, że narzucanie wszystkim kobietom roli matki i piastunki domowego ogniska nie jest korzystne dla społeczeństwa, gdyż mamy tu do czynienia z marnotrawstwem energii, potencjału, umiejętności i zdolności wielu kobiet (w Polsce jest więcej kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn). Z drugiej strony, wielu mężczyzn z powodzeniem może wypełniać obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi, lecz tego nie czyni, gdyż nie jest to zgodne z dominującym wzorcem męskości.

 

Partnerskie związki mogą pomóc zbliżeniu między sferą zawodową i  rodzinną, umożliwiają mężczyznom i kobietom na równych prawach realizowanie się w obu dziedzinach życia, w zależności od aktualnych potrzeb i predyspozycji. Ponowoczesne odejście od tradycyjnych zasad życia, rodzi niepewność i niepokój związany z utratą poprzedniego porządku. Jednak utrzymywanie się tradycyjnych modeli zachowań może być większym złem niż ich upadek (np. ze względu na istnienie nieegalitarnych relacji między płciami w rodzinie, generujących często męską przemoc).

 

 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

 

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka