10/05/2009
EtacikETC. Adam myśli

Zakaz konkurencji po ustaniu pracy

Umowa p zakazie konkurencji po ustaniu pracy

 

UMOWA
O ZAKAZIE KONKURENCJI
PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy).......... pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................ (pełna nazwa i adres pracodawcy) .............................................

 

 

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) .........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........

§ 1

Strony umowy oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu ......... (data zawarcia umowy o pracę) .........

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez Pracownika działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

§ 3

1. Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę w szczególności:1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, ma charakter konkurencyjny, jeżeli jej zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu przedsiębiorstwa Pracodawcy, określonym w dokumentach statutowych Pracodawcy.
3. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią działalność konkurencyjną, Pracodawca na wniosek Pracownika wydaje pisemną opinię w tym przedmiocie.

§ 4

Zakaz konkurencji, określony w § 3 niniejszej umowy obowiązywać będzie Pracownika przez okres ......... (długość trwania zakazu konkurencji) ......... od dnia ustania stosunku pracy.

§ 5

1. Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji określonego w §3 niniejszej umowy, odszkodowanie w wysokości ....................................2 % wynagrodzenia otrzymanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Odszkodowanie będzie wypłacone w równych miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego trwania zakazu.3

§ 6

1. Pracownik zobowiązuje się zapłacić Pracodawcy tytułem kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji określonego w § 3 niniejszej umowy kwotę ........................ zł (słownie:..................................)
2. Pracodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

W razie wcześniejszego ustania przyczyn uzasadniających istnienie zakazu określonego w § 3 niniejszej umowy, o czym Pracodawca zobowiązuje się zawiadomić Pracownika, umowa wygasa i strony od tego momentu zwolnione są od wzajemnych świadczeń.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................
PRACODAWCA

..........................
PRACOWNIK


1 należy wpisać czynności, które stanowią działalność konkurencyjną, mogą to być np.
- ozostawanie w stosunku spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę;
- występowanie w imieniu podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy w szczególności w charakterze agentów, pełnomocników lub prokurentów;
- świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub na jakiejkolwiek innej podstawie (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;
- pełnienie funkcji w organach podmiotów, w tym funkcji doradczych w podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy
2 należy wskazać wysokość odszkodowania, z tym, że zgodnie z art. 101 Kodeksu pracy nie może być ono niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu.
3 pracodawca może albo wypłacić pełną kwotę odszkodowania przy zawarciu umowy albo zgodnie z art. 101 Kodeksu pracy, może wypłacać odszkodowanie w miesięcznych ratach.

 

Źródło WP.pl dział praca

 

 

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny