27/02/2009
DE Fakto Eskulap - Temida

Wnioski, pozwy, unieważnienia

Dokumenty sądowe, pisma, wnioski, pozwy, unieważnienia ich wzory

[Miejscowość][data]

 Sąd Rejonowy


   w .......................
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

 

 

 


Wnioskodawca: ............................................

 

............................................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres)

 

 

Uczestnik postępowania: ..................................................................................

 Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiejWnoszę o:ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania ................................... nad małoletnim/małoletnią................, urodzonym/urodzoną w dniu .............w.............synem/córką tegoż uczestnika postępowania i wnioskodawczyni ...................................... przez poddanie wykonania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

 

 

Uzasadnienie:


(Własnymi słowami należy opisać okoliczności, z których wynika, że uczestnik nie wywiązuje się należycie z obowiązków rodzicielskich oraz wskazać na czym to niewywiązywanie się polega)


                                                                                                 

                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy

                                                                                               

Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia syna,
3. odpis wniosku i kserokopie załączników.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Katowicach, 10. 10. 2006 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

Wnioskodawca: Jan Kowalski

zam. w  Katowicach  ul. Podmiejska 15

 

Uczestnik: Barbara Kowalska

zam. w  Warszawie ul. Wiejska 112

 

 

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

 

Wnoszę o:

 

1. Orzeczenie pozbawienia Barbary Kowalska władzy rodzicielskiej nad jej synem Arturem Kowalski, urodzonym 05 maja 1997 roku w Krakowie.

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

 Andrzej i Amanda Królik zam. w Katowicach ul. Nabuka 5

 

 

Uzasadnienie:

 

Małoletni Artur Kowalski, urodzony 05 maja 1997 roku jest naszym synem Jana i Barbary, z domu Dziatwal.

 

Dowód: odpis aktu urodzenia.

 

Matka małoletniego Artura w dniu 15.07.2006 roku, wyjechała do Anglii za pracą i nie wiadomo kiedy wróci bowiem wszelki kontakt z matką małoletniego się zerwał i ojciec małoletniego Jan Kowalski nie  ma  nią żądnego kontaktu.

 

Matka małoletniego wyjeżdżając do Anglii za pracą pozostawiła małoletniego syna pod opieka ojca Jana Kowalski i do obecnej chwili  pozostaje pod jego opieką.

 

Barbary Kowalska jest i była złą matką, nie wykazującą dostatecznej troski o syna. Artura który od zawsze  przebywa u mnie. Opiekuję się nim ja oraz pomaga mi moja matka. Barbara  ostatnio zatrudniona w Hipermarkecie ?Alkauf" poznała mężczyznę i z nim wyjechała do Anglii celem podjęcia pracy, co w ostatecznie było tylko wybiegiem na porzucenie rodziny dla innego mężczyzny.

 

Dowód: zeznania świadków.

 

W tym stanie wniosek stał się konieczny i zasadny.

 

 

Jan Kowalski

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Katowice, 10.10.2000 roku

 

 

       Sąd Okręgowy w ......................

           Wydział Cywilny

 

 

 

Powódka: Agata Nowak z domu Sztanga

zam. w ....................... ul. .......................

 

Pozwany: Jan Nowak

zam. w ....................... ul. .......................

 

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego Jana Nowaka z powódką Agatą Nowak, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach w dniu 10.01.1999 roku, nr aktu małżeństwa 223/96.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę:

 

3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w Katowicach akt sprawy 223/95

 

4. Wezwanie i przesłuchanie Anny Dziędziel zam. w Katowicach, ul. Rybki 12/15

 

 

Uzasadnienie:

 

Strony zawarły w dniu 10.01.1999 roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocław.

 

Dowód: akt małżeństwa stron.

 

Strony nie mają dzieci.

 

Pozwany w roku 1995 poznał Agatę Nowak z domu Sztanga i z nią zawarł związek małżeński, a z tego małżeństwa urodziło się dziecko, syn Adam. Pozwany porzucił żonę i dziecko w lipcu 1998 roku.

 

Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

 

 

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Katowicach akt sprawy 223/95

 

Powódka w chwili zawierania związku małżeńskiego z pozwanym nie wiedziała, że jest on żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

W tym stanie rzeczy wniosek jest  uzasadniony i konieczny.

 

 

Agata Nowak

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Miejscowość dnia..............   

 

 

     Do Sądu Okręgowego

  Wydział Cywilny

 

      w.......................... 

 

Powód: imię nazwisko zam. Adres zamieszkania


Pozwana: imię nazwisko zam. Adres zamieszkania

 

 

 

POZEW  O  SEPARACJĘ

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1/. orzeczenie separacji powoda Arnolda Kowalski z pozwaną, Barbarą Kowalską zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach w dniu 31/12/1990r. z winy pozwanej.

 

2/. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

3/. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron Anną Kowalską urodzoną w dniu 9/02/1992. w Tychach powodowi, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.


4/. zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego córki stron Anny Kowalskiej raty alimentacyjnej w kwocie po 300 zł miesięcznie, płatnej do 15 dnia  każdego bieżącego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty alimentacyjnej do rąk powoda,  jako przedstawiciela ustawowego małoletniej córki.

 

5/. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego, na czas trwania sprawy o separację nakazującego pozwanej płacenie do rąk powoda kwoty

300 zł raty alimentacyjnej dla małoletniej córki stron Anny Kowalskiej, płatnej do 15 dnia każdego bieżącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty alimentacyjnej, do rąk powoda, jako przedstawiciela ustawowego dziecka.


6/. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania procesu o separację, położonego w Tychach , przy ul. Grunwalda 149/13, składającego się z dwóch pokoi, w ten sposób, że pozwanej przyznaje się jeden duży pokój o powierzchni 16 m2,  natomiast powodowi wraz z dzieckiem przyznaje się pozostały pokój o powierzchni 22 m2 ; oraz z reszty pomieszczeń mieszkania, tj. łazienki, kuchni, korytarza oraz piwnicy strony korzystać będą wspólnie.

 

UZASADNIENIE:

 

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w  Tychach w dniu31/12/1990r. Z tego małżeństwa stron urodziła się małoletnia córka Anna Kowalska urodzona 9/02/1992 r. w Tychach

 

Dowód:

odpis skrócony aktu małżeństwa.
odpis skrócony aktu urodzenia

 

Powód jest zatrudniony w KWK ? Piast" jako pracownik ochrony obiektów i zarabia 1000 zł miesięcznie .Pozwana jest zatrudniona jako informatyk w Urzędzie Skarbowym i jej zarobki kształtują się w kwocie 1700 zł miesięcznie. Małżeństwo stron układało się od początku prawidłowo. W 1994. pozwana, oświadczył powodowi, że nie zamierza z nim dalej żyć, współżyć ani prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Po tym oświadczeniu bez podania konkretnego powodu takiej decyzji wyprowadziła się z córką do drugiego pokoju i zaprzestała prowadzenia wspólnego gospodarstw domowego. Straciła zainteresowanie wychowaniem córki cedując ten obowiązek na powoda.. Ponadto pozwana traktowała miejsce zamieszkania jako tymczasowe lokum,  do którego mogła zawsze wrócić po nagłych zniknięciach z domu nawet po kilkudniowej nieobecności. Jednocześnie nadmieniam ze przez ten cały okres trwający około 4 lat to powód całkowicie zajmował się małoletnią córką bez względu na to czy pozwana była w domu czy jej nie było to i tak powód wykonywał i wykonuje wszystko, co dotyczy dziecka, ponieważ pozwana nie wykazuje żadnego poczucia obowiązku w tym zakresie i dlatego relacje między powodem a małoletnią córką jest wspaniała i małoletnia jest do powoda bardzo przywiązana i darzy go swoją miłością, a do pozwanej odnosi się raczej z daleką rezerwą uczuciową.   Powód  widząc takie zachowanie się pozwanej i mający na względzie dobro małoletniej postanowił jak wyżej. Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniej córki stron, bowiem nie zmieni on aktualnie istniejącej sytuacji dziecka. Jednocześnie powód wnosi o przyznanie rat alimentacyjnych na małoletnią córkę od pozwanej w kwocie 300 zł miesięcznie i uważa ze ta  kwota jest rozsądna iadekwatna do wysokości zarobków pozwanej Barbary Kowalski.

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i zasadny.

 

                                                                                                            podpis

 

 


Dowód:

 

przesłuchanie stron.
opinia rodzinnego ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w kwestii powierzenia opieki nad małoletnią pozwanemu

wywiad kuratora środowiskowego i sądowego
zaświadczenie o zarobkach pozwanej i pozwanego

 

 

Zobacz również

Rentier i Emeryt

Prezesi zarabiają na Niepełnosprawnych i ich wykorzystują

Listy do redakcji: ?prezesi zarabiają krocie na osobach niepełnosprawnych? Redakcja I...

Rentier i Emeryt

Dyskryminowania

Rentier i Emeryt

Prosto z ZUS czyli mówimy jasnym językiem

Rentier i Emeryt

Chorzy psychicznie mogą pracować 2

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka