27/02/2009
DE Fakto Eskulap - Temida

Wnioski, pozwy, unieważnienia

Dokumenty sądowe, pisma, wnioski, pozwy, unieważnienia ich wzory

[Miejscowość][data]

 Sąd Rejonowy


   w .......................
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

 

 

 


Wnioskodawca: ............................................

 

............................................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres)

 

 

Uczestnik postępowania: ..................................................................................

 Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiejWnoszę o:ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania ................................... nad małoletnim/małoletnią................, urodzonym/urodzoną w dniu .............w.............synem/córką tegoż uczestnika postępowania i wnioskodawczyni ...................................... przez poddanie wykonania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

 

 

Uzasadnienie:


(Własnymi słowami należy opisać okoliczności, z których wynika, że uczestnik nie wywiązuje się należycie z obowiązków rodzicielskich oraz wskazać na czym to niewywiązywanie się polega)


                                                                                                 

                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy

                                                                                               

Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Załączniki:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia syna,
3. odpis wniosku i kserokopie załączników.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Katowicach, 10. 10. 2006 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

Wnioskodawca: Jan Kowalski

zam. w  Katowicach  ul. Podmiejska 15

 

Uczestnik: Barbara Kowalska

zam. w  Warszawie ul. Wiejska 112

 

 

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

 

Wnoszę o:

 

1. Orzeczenie pozbawienia Barbary Kowalska władzy rodzicielskiej nad jej synem Arturem Kowalski, urodzonym 05 maja 1997 roku w Krakowie.

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

 Andrzej i Amanda Królik zam. w Katowicach ul. Nabuka 5

 

 

Uzasadnienie:

 

Małoletni Artur Kowalski, urodzony 05 maja 1997 roku jest naszym synem Jana i Barbary, z domu Dziatwal.

 

Dowód: odpis aktu urodzenia.

 

Matka małoletniego Artura w dniu 15.07.2006 roku, wyjechała do Anglii za pracą i nie wiadomo kiedy wróci bowiem wszelki kontakt z matką małoletniego się zerwał i ojciec małoletniego Jan Kowalski nie  ma  nią żądnego kontaktu.

 

Matka małoletniego wyjeżdżając do Anglii za pracą pozostawiła małoletniego syna pod opieka ojca Jana Kowalski i do obecnej chwili  pozostaje pod jego opieką.

 

Barbary Kowalska jest i była złą matką, nie wykazującą dostatecznej troski o syna. Artura który od zawsze  przebywa u mnie. Opiekuję się nim ja oraz pomaga mi moja matka. Barbara  ostatnio zatrudniona w Hipermarkecie ?Alkauf" poznała mężczyznę i z nim wyjechała do Anglii celem podjęcia pracy, co w ostatecznie było tylko wybiegiem na porzucenie rodziny dla innego mężczyzny.

 

Dowód: zeznania świadków.

 

W tym stanie wniosek stał się konieczny i zasadny.

 

 

Jan Kowalski

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Katowice, 10.10.2000 roku

 

 

       Sąd Okręgowy w ......................

           Wydział Cywilny

 

 

 

Powódka: Agata Nowak z domu Sztanga

zam. w ....................... ul. .......................

 

Pozwany: Jan Nowak

zam. w ....................... ul. .......................

 

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego Jana Nowaka z powódką Agatą Nowak, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach w dniu 10.01.1999 roku, nr aktu małżeństwa 223/96.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę:

 

3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w Katowicach akt sprawy 223/95

 

4. Wezwanie i przesłuchanie Anny Dziędziel zam. w Katowicach, ul. Rybki 12/15

 

 

Uzasadnienie:

 

Strony zawarły w dniu 10.01.1999 roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocław.

 

Dowód: akt małżeństwa stron.

 

Strony nie mają dzieci.

 

Pozwany w roku 1995 poznał Agatę Nowak z domu Sztanga i z nią zawarł związek małżeński, a z tego małżeństwa urodziło się dziecko, syn Adam. Pozwany porzucił żonę i dziecko w lipcu 1998 roku.

 

Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

 

 

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Katowicach akt sprawy 223/95

 

Powódka w chwili zawierania związku małżeńskiego z pozwanym nie wiedziała, że jest on żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

W tym stanie rzeczy wniosek jest  uzasadniony i konieczny.

 

 

Agata Nowak

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Miejscowość dnia..............   

 

 

     Do Sądu Okręgowego

  Wydział Cywilny

 

      w.......................... 

 

Powód: imię nazwisko zam. Adres zamieszkania


Pozwana: imię nazwisko zam. Adres zamieszkania

 

 

 

POZEW  O  SEPARACJĘ

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1/. orzeczenie separacji powoda Arnolda Kowalski z pozwaną, Barbarą Kowalską zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach w dniu 31/12/1990r. z winy pozwanej.

 

2/. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

3/. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron Anną Kowalską urodzoną w dniu 9/02/1992. w Tychach powodowi, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.


4/. zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego córki stron Anny Kowalskiej raty alimentacyjnej w kwocie po 300 zł miesięcznie, płatnej do 15 dnia  każdego bieżącego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty alimentacyjnej do rąk powoda,  jako przedstawiciela ustawowego małoletniej córki.

 

5/. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego, na czas trwania sprawy o separację nakazującego pozwanej płacenie do rąk powoda kwoty

300 zł raty alimentacyjnej dla małoletniej córki stron Anny Kowalskiej, płatnej do 15 dnia każdego bieżącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty alimentacyjnej, do rąk powoda, jako przedstawiciela ustawowego dziecka.


6/. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania procesu o separację, położonego w Tychach , przy ul. Grunwalda 149/13, składającego się z dwóch pokoi, w ten sposób, że pozwanej przyznaje się jeden duży pokój o powierzchni 16 m2,  natomiast powodowi wraz z dzieckiem przyznaje się pozostały pokój o powierzchni 22 m2 ; oraz z reszty pomieszczeń mieszkania, tj. łazienki, kuchni, korytarza oraz piwnicy strony korzystać będą wspólnie.

 

UZASADNIENIE:

 

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w  Tychach w dniu31/12/1990r. Z tego małżeństwa stron urodziła się małoletnia córka Anna Kowalska urodzona 9/02/1992 r. w Tychach

 

Dowód:

odpis skrócony aktu małżeństwa.
odpis skrócony aktu urodzenia

 

Powód jest zatrudniony w KWK ? Piast" jako pracownik ochrony obiektów i zarabia 1000 zł miesięcznie .Pozwana jest zatrudniona jako informatyk w Urzędzie Skarbowym i jej zarobki kształtują się w kwocie 1700 zł miesięcznie. Małżeństwo stron układało się od początku prawidłowo. W 1994. pozwana, oświadczył powodowi, że nie zamierza z nim dalej żyć, współżyć ani prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Po tym oświadczeniu bez podania konkretnego powodu takiej decyzji wyprowadziła się z córką do drugiego pokoju i zaprzestała prowadzenia wspólnego gospodarstw domowego. Straciła zainteresowanie wychowaniem córki cedując ten obowiązek na powoda.. Ponadto pozwana traktowała miejsce zamieszkania jako tymczasowe lokum,  do którego mogła zawsze wrócić po nagłych zniknięciach z domu nawet po kilkudniowej nieobecności. Jednocześnie nadmieniam ze przez ten cały okres trwający około 4 lat to powód całkowicie zajmował się małoletnią córką bez względu na to czy pozwana była w domu czy jej nie było to i tak powód wykonywał i wykonuje wszystko, co dotyczy dziecka, ponieważ pozwana nie wykazuje żadnego poczucia obowiązku w tym zakresie i dlatego relacje między powodem a małoletnią córką jest wspaniała i małoletnia jest do powoda bardzo przywiązana i darzy go swoją miłością, a do pozwanej odnosi się raczej z daleką rezerwą uczuciową.   Powód  widząc takie zachowanie się pozwanej i mający na względzie dobro małoletniej postanowił jak wyżej. Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniej córki stron, bowiem nie zmieni on aktualnie istniejącej sytuacji dziecka. Jednocześnie powód wnosi o przyznanie rat alimentacyjnych na małoletnią córkę od pozwanej w kwocie 300 zł miesięcznie i uważa ze ta  kwota jest rozsądna iadekwatna do wysokości zarobków pozwanej Barbary Kowalski.

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i zasadny.

 

                                                                                                            podpis

 

 


Dowód:

 

przesłuchanie stron.
opinia rodzinnego ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w kwestii powierzenia opieki nad małoletnią pozwanemu

wywiad kuratora środowiskowego i sądowego
zaświadczenie o zarobkach pozwanej i pozwanego

 

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny