10/03/2009
EtacikDE Fakto Eskulap - Temida

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

 

<!--[if gt

 

UMOWA ZLECENIE

 

zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zleceniodawcy) .................................,

 

 

 

reprezentowanym przez:

................................ (imię i nazwisko Zleceniodawcę lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę albo pełnomocnika) ....................

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

........... (imię i nazwisko Zleceniobiorcy) ........ zamieszkałym w ........................... (adres Zleceniobiorcy) ..........................,

zwanym dalej Zleceniobiorca.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
.....................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia w wysokości ......................... (....................................) zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymani a rachunku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
.....................................................................................................................................

& 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................1
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem ........... (podać długość okresu wypowiedzenia) ....... okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd powszechny w ...........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Umowę spisano w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej ze stron.

 

.............................
ZLECENIODAWCA

..........................
ZLECENIOBIORCA

 


1 do wyboru:
- na czas nieoznaczony
- na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ........................

 

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka