10/03/2009
DE Fakto Eskulap - Temida

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ

 

 

.......................................................
(pieczątka pracodawcy)
.......................................................
(REGON - EKD)

 

UMOWA O PRACĘ

 

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) .......... poiędzy:

 

 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) .........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........

§ 1

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku .............................................
w wymiarze ......... (wymiar czasu pracy, np. pełen, 1/2, 3/4, itp.) ......... etatu.
2. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem.
3. Miejscem wykonywania pracy jest ......... (miejsce wykonywania pracy, np. Opole, cały kraj, siedziba pracodawcy, itp.) .........

§ 2


Umowa zostaje zawarta na ......................................................................................1

§ 3

Dniem rozpoczęcia pracy jest ................................... (data rozpoczęcia pracy) ..............................

§ 4

1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest w sposób i na warunkach określonych w regulaminie wynagradzania Pracodawcy.
2. Pracownikowi przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości:
a) płaca zasadnicza: ....................................... zł brutto (słownie: ...........................);
b) ...................................................................................................................................2
3. Pracodawca może przyznać Pracownikowi premię uznaniową.

§ 5

1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym, o których dowiedział się w związku lub przy okazji wykonywania powierzonych mu obowiązków.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności kopiowanie, wykorzystanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, zbywanie i wydawanie osobom trzecim informacji i materiałów, o których mowa w punktach poprzedzających, bez uprzedniej zgody Pracodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 6

1. Pracownik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności porządkowej, Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w przepisach prawa pracy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządziło szkodę majątkową Pracodawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................
PRACODAWCA

..........................
PRACOWNIK

 


1 do wyboru:
      - czas nie określony;
      - czas określony od dnia .......................... do dnia ......................;
      - czas wykonywania określonej pracy;
      - okres próbny od dnia ............................. do dnia ...................... - należy pamiętać, że okres próbny nie może przekroczyć 3 miesięcy;
2 pracodawca, oprócz płacy zasadniczej, może przyznać pracownikowi także inne składniki wynagrodzenia, np. premię miesięczną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, premię kwartalną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, wynagrodzenie prowizyjne, itp.

 

 

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?