10/03/2009
DE Fakto Eskulap - Temida

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ

 

 

.......................................................
(pieczątka pracodawcy)
.......................................................
(REGON - EKD)

 

UMOWA O PRACĘ

 

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) .......... poiędzy:

 

 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) .........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........

§ 1

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku .............................................
w wymiarze ......... (wymiar czasu pracy, np. pełen, 1/2, 3/4, itp.) ......... etatu.
2. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem.
3. Miejscem wykonywania pracy jest ......... (miejsce wykonywania pracy, np. Opole, cały kraj, siedziba pracodawcy, itp.) .........

§ 2


Umowa zostaje zawarta na ......................................................................................1

§ 3

Dniem rozpoczęcia pracy jest ................................... (data rozpoczęcia pracy) ..............................

§ 4

1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest w sposób i na warunkach określonych w regulaminie wynagradzania Pracodawcy.
2. Pracownikowi przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości:
a) płaca zasadnicza: ....................................... zł brutto (słownie: ...........................);
b) ...................................................................................................................................2
3. Pracodawca może przyznać Pracownikowi premię uznaniową.

§ 5

1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym, o których dowiedział się w związku lub przy okazji wykonywania powierzonych mu obowiązków.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności kopiowanie, wykorzystanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, zbywanie i wydawanie osobom trzecim informacji i materiałów, o których mowa w punktach poprzedzających, bez uprzedniej zgody Pracodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 6

1. Pracownik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności porządkowej, Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w przepisach prawa pracy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządziło szkodę majątkową Pracodawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................
PRACODAWCA

..........................
PRACOWNIK

 


1 do wyboru:
      - czas nie określony;
      - czas określony od dnia .......................... do dnia ......................;
      - czas wykonywania określonej pracy;
      - okres próbny od dnia ............................. do dnia ...................... - należy pamiętać, że okres próbny nie może przekroczyć 3 miesięcy;
2 pracodawca, oprócz płacy zasadniczej, może przyznać pracownikowi także inne składniki wynagrodzenia, np. premię miesięczną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, premię kwartalną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, wynagrodzenie prowizyjne, itp.

 

 

Zobacz również

Chłop w chacie

Uwaga na skarpetki

Eksperci z zakresu psychologii seksualnej radzą kobietom zwrócić uwagę na kolor ska...

Chłop w chacie

Garnitur

Chłop w chacie

Frak

Chłop w chacie

Smoking

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?