10/03/2009
EtacikDE Fakto Eskulap - Temida

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO                      </p

 

UMOWA O DZIEŁO

 

zawarta w dniu ............. (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ........ pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zamawiającego) ..............................,

 

 

 

reprezentowanym przez: ............. (imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby reprezentującej Zamawiającego albo pełnomocnika) ................

zwanym dalej Zamawiającym

a

......... (imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie) ......... zamieszkałym w ............... (adres przyjmującego zamówienie) ............,

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§ 1

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła: ...............................
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 2

 

1. Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
2. Strony zgodnie ustalają, że zakończenie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego przez strony.

§ 3

 

Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów własnych / Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów powierzonych przez zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w czasie przyjęcia dzieła, najpóźniej w dniu sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.1

§ 4

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia w wysokości ............................................. (................................. złotych) zł brutto;
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie .................. dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
......................................................................................................................................

§ 5

 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości .............................. % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc prawa do kary umownej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zamawiający, w razie opóźnienia w wykonaniu dzieła, może wyznaczyć przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin do jego wykonania, a gdy opóźnienie przekroczy ............... dni, od umowy odstąpić.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu ........................................

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................
ZAMAWIAJĄCY

..........................
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka