10/03/2009
EtacikDE Fakto Eskulap - Temida

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO                      </p

 

UMOWA O DZIEŁO

 

zawarta w dniu ............. (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ........ pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zamawiającego) ..............................,

 

 

 

reprezentowanym przez: ............. (imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby reprezentującej Zamawiającego albo pełnomocnika) ................

zwanym dalej Zamawiającym

a

......... (imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie) ......... zamieszkałym w ............... (adres przyjmującego zamówienie) ............,

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§ 1

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła: ...............................
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 2

 

1. Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
2. Strony zgodnie ustalają, że zakończenie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego przez strony.

§ 3

 

Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów własnych / Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów powierzonych przez zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w czasie przyjęcia dzieła, najpóźniej w dniu sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.1

§ 4

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia w wysokości ............................................. (................................. złotych) zł brutto;
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie .................. dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
......................................................................................................................................

§ 5

 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości .............................. % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc prawa do kary umownej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zamawiający, w razie opóźnienia w wykonaniu dzieła, może wyznaczyć przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin do jego wykonania, a gdy opóźnienie przekroczy ............... dni, od umowy odstąpić.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu ........................................

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................
ZAMAWIAJĄCY

..........................
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

 

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe