05/03/2009
EtacikVox Populi Eskulap - Temida

Obowiązki osoby bezrobotnej

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów. Swoim podpisem poświadczamy prawdziwość wszystkich informacji.

 

Obowiązki osoby bezrobotnej

 

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów. Swoim podpisem poświadczamy prawdziwość wszystkich informacji.

- Do rejestracji potrzebne będą Ci następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
 • dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty stwierdzające ukończenie kursów i szkoleń,
 • świadectwa pracy,
 • orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie pracy niesie za sobą prawa, ale również obowiązki.

 

Jeśli nie będziesz przestrzegać obowiązujących zasad, możesz zostać skreślony z listy bezrobotnych i stracić wszystkie uprawnienia.

- Do obowiązku bezrobotnego należy:

 • Zgłaszanie się do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym terminie.
 • Przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji pracy, może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 90 dni.
 • Jeżeli osoba bezrobotna z własnej winy nie ukończyła kursu lub szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia. Zasada ta nie dotyczy osób, które przerwały kurs, ponieważ podjęły pracę.
 • Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
 • Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomi PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.
 • Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania Powiatowemu Urzędowi Pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń.
 • Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (np. otrzymała zasiłek, ponieważ w oświadczeniu podała informacje nieprawdziwe.
 • W przypadku zmiany zameldowania lub zmiany miejsca pobytu, bezrobotny musi powiadomić Powiatowy Urząd Pracy i podać zmienione dane. Urząd pracy może przesłać odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.
 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim druku.
 • Bezrobotny obowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

  Opracowano na podstawie: www.praca.gov.pl

 

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka