05/03/2009
EtacikVox Populi Eskulap - Temida

Obowiązki osoby bezrobotnej

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów. Swoim podpisem poświadczamy prawdziwość wszystkich informacji.

 

Obowiązki osoby bezrobotnej

 

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów. Swoim podpisem poświadczamy prawdziwość wszystkich informacji.

- Do rejestracji potrzebne będą Ci następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
 • dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty stwierdzające ukończenie kursów i szkoleń,
 • świadectwa pracy,
 • orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie pracy niesie za sobą prawa, ale również obowiązki.

 

Jeśli nie będziesz przestrzegać obowiązujących zasad, możesz zostać skreślony z listy bezrobotnych i stracić wszystkie uprawnienia.

- Do obowiązku bezrobotnego należy:

 • Zgłaszanie się do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym terminie.
 • Przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji pracy, może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 90 dni.
 • Jeżeli osoba bezrobotna z własnej winy nie ukończyła kursu lub szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia. Zasada ta nie dotyczy osób, które przerwały kurs, ponieważ podjęły pracę.
 • Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
 • Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomi PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.
 • Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania Powiatowemu Urzędowi Pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń.
 • Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (np. otrzymała zasiłek, ponieważ w oświadczeniu podała informacje nieprawdziwe.
 • W przypadku zmiany zameldowania lub zmiany miejsca pobytu, bezrobotny musi powiadomić Powiatowy Urząd Pracy i podać zmienione dane. Urząd pracy może przesłać odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.
 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim druku.
 • Bezrobotny obowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

  Opracowano na podstawie: www.praca.gov.pl

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?