EtacikTo i OwoPFRON Rentier i Emeryt

Co należy się od pracodawcy niepełnosprawnemu

 

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika niepełnosprawnego.

Likwidacja barier funkcjonalnych

Zakaz dyskryminacji - zasada równego traktowania

15.02.2007

Źródło: inf. własna

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego jest stworzenie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

Likwidacja barier funkcjonalnych

Likwidacja tych barier ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, również w miejscu pracy.

Zaliczamy tu likwidację:

  • barier architektonicznych np. budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich, likwidacja progów;

  • barier w komunikowaniu się np. zatrudnienie asystenta w miejscu pracy lub zakup urządzeń wspomagających komunikację;

  • barier technicznych w miejscu pracy np. montaż sprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi w niestandardowy sposób, zmiana sposobu oświetlenia.

Zakaz dyskryminacji - zasada równego traktowania

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują w Polsce nowe regulacje odnośnie do zakazu dyskryminacji.

Konieczność dostosowania polskiego prawa pracy do standardów UE doprowadziła do znacznego rozszerzenia katalogu przesłanek antydyskryminacyjnych oraz lepszej ochrony pracowników przed łamaniem ich praw.

Sytuację osób niepełnosprawnych, tak jak innych pracowników w Polsce, regulują przepisy prawa pracy, głównie Kodeks Pracy.

Dodatkowo obowiązują przepisy szczególne dotyczące pracowników niepełnosprawnych, mają one na celu wyrównanie szans tej grupy osób i są zawarte w Ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy są zobowiązani przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do zatrudnienia, rozwój zawodowy czy szkolenia.Źródło ? Pefron, tekst - Mecepo .pl

 

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze